เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 

    กลุ่มมิตรผลได้จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้เป็นประจำทุกปี โดยได้เริ่มเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน มาตั้งแต่ปี 2556 ด้วยการใช้กรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standard) ในการเปิดเผยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564

 

ขอบเขตการรายงาน(2-3)

 

    รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ครอบคลุมการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผลและบริษัทย่อยภายในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งแบ่งการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจไร่บริษัท 2 บริษัท, ธุรกิจน้ำตาล 10 บริษัท, ธุรกิจพลังงาน 36 บริษัท, ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ 8 บริษัท, ธุรกิจปุ๋ย 4 บริษัท, ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า 5 บริษัท และธุรกิจอื่นๆ 11 บริษัท 

 
 

    โดยขอบเขตการรายงานฉบับนี้  ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้ง 100% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มมิตรผลในประเทศไทย

 

 รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน(102-46)    

 

     คลิกดูรายละเอียด รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

 

 

หลักการเลือกประเด็นสาระสำคัญ และขอบเขต

 

    กลุ่มมิตรผลได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานใน 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำประเด็นสำคัญขึ้นใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและประเด็นความยั่งยืนที่ส่งผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไฟฟ้า และวัสดุทดแทนไม้จากทั่วโลก แผนกลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผล รวมทั้งสำรวจความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และนำมาวิเคราะห์ ประเมิน กำหนดประเด็น และจัดลำดับความสำคัญประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

 

    โดยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญและขอบเขตผลกระทบ มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุ (Identification)

 

     ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้รวบรวมประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ของโลก (Global Trend) ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความยั่งยืนขององค์กรระดับสากล ประเด็นสาระสำคัญของปี 2564 และความสอดคล้องของประเด็นสาระสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไฟฟ้า และวัสดุทดแทนไม้จากบริษัททั่วโลก รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

 

    ประเด็นความยั่งยืนที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ถูกนำมาจัดลำดับความสำคัญโดยพิจารณาจากการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ที่ผ่านการคัดกรองใน 2 มุมมอง คือ ระดับนัยสำคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียและระดับนัยสำคัญที่มีต่อกลุ่มมิตรผล โดยมีการทบทวนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน

 
 

 

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

 

    กลุ่มมิตรผลกำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นสำคัญทั้ง 17 ประเด็น โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญดังกล่าว  

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดการกำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

 

ขั้นตอนที่ 4 การทวนสอบ(102-32)

 

    ประเด็นที่มีนัยสำคัญ ได้มีการทวนสอบอย่างครบถ้วนโดยฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล เพื่ออนุมัติประเด็นสำคัญ

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล(102-53)

 

    ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน  

    กลุ่มมิตรผล เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

    ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

    โทร. +662 794 1651

    อีเมล์ : sustainability@mitrphol.com 

 

 

การสนับสนุนการดำเนินงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ(2-28)

 

    หนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญของกลุ่มมิตรผล คือ การเข้าร่วมการเป็นเครือข่าย และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการขับเคลื่อนในระดับประเทศและสากล ทางกลุ่มมิตรผลจึงได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรต่างๆที่สำคัญ ดังนี้

 

การสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 
 

 

การสนับสนุน / การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแยกตามรายองค์กร

 

    คลิกดูรายละเอียดประเด็น/เรื่องที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนสูงที่สุด และองค์กรที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนสูงสุด

 

    นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand-GCNT) ซึ่งได้มีการเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 2561 ซึ่งมีความสำคัญในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ ที่รณรงค์ให้บริษัททั่วโลกได้วางกลยุทธ์ และยึดหลักการทำงานที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนตามหลักสากล 10 ประการ ครอบคลุมการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน อันจะช่วยให้การดำเนินงานเดินหน้าบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ไปสู่ระดับประเทศได้ดียิ่งขึ้น (2-28)  

 

    กลุ่มมิตรผลได้ร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) มุ่งสร้างความยั่งยืนการดำเนินธุรกิจ

 
 

     กลุ่มมิตรผล และองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทย เข้าร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum  : Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 ภายใต้แนวคิด A New Era of Accelerated Actions เพื่อสานต่อและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์กรสมาชิก

 
 

กลุ่มมิตรผล และองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทย เข้าร่วมงาน “Global Compact Network Thailand Annual Forum (GCNT Forum)” 

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้านการจัดการสภาพภูมิอากาศของไทยในการประชุม GCNT Forum ประจำปี 2564