ความท้าทาย

 

          พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และด้วยบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการพนักงานให้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งที่กลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญ เราจึงต้องปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีรูปแบบที่คล่องตัว หรือเรียกว่า Agile Organization ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม โดยได้เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน ผ่านกระบวนการหมุนเวียนตำแหน่งงาน (Job rotation) และการอบรม (Training) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างความเชี่ยวชาญในงาน ส่งเสริมภาวะผู้นำ และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่พนักงานในองค์กร ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันอันแสดงถึงการยอมรับในความหลากหลาย และยังรวมไปถึงการดูแลพนักงานและครอบครัวด้วยการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทในช่วงสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

 

 

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

 

          กลุ่มมิตรผลจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการพนักงาน การดูแลและพัฒนาพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้นหรือเรียกว่า Agile Organization เพื่อให้สามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดนโยบายด้านความหลากหลาย (Diversity Policy) อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในสถานที่ทำงาน โดยไม่มีการแบ่งแยก และยอมรับความแตกต่าง ทั้งความหลากหลายของเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ค่านิยม และวัฒนธรรม รวมถึงคนทุพพลภาพ และให้ความเสมอภาคตั้งแต่กระบวนการสรรหา การจ้างงาน และการแต่งตั้ง รวมไปถึงการจัดหาสวัสดิการในด้านต่างๆที่ครอบคลุมทั้งพนักงานและครอบครัว นอกจากนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประเมินค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพนักงานให้แก่พนักงานทั้งหมด 100% ภายในปี 2565

 

          ด้วยการเล็งเห็นถึงคุณค่าของการพัฒนาคน เราจึงได้พัฒนาทักษะพนักงานด้านดิจิทัลควบคู่การพัฒนาความรู้ผ่านหลักสูตร MITR beyond Reskill–Upskill-Newskill ซึ่งสถาบันพัฒนามิตรผล ได้ออกแบบหลักสูตรและปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) การพัฒนาทักษะเดิมในบริบทใหม่ (Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในอนาคต (Newskill) ให้พนักงานสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption และปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาหลักสูตร Mitr Phol Transformational Leadership Program สำหรับ Future Leader โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 70 เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน ร้อยละ 20 และเรียนรู้จากการฝึกอบรม ร้อยละ 10  จากความเชื่อที่ว่าการพัฒนาบุคลากรผ่านประสบการณ์จริงจากการลงมือทำจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างแท้จริง 

 

 

การดำเนินงานที่สำคัญ

 

1. การส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงานในองค์กร(2-6)(2-7)

 

          กลุ่มมิตรผลได้กำหนดนโยบายด้านความหลากหลาย เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ถึงพนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในสถานที่ทำงาน โดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ทุกคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าในการทำงาน

 

         คลิกเพื่อดูนโยบายด้านความหลากหลาย 

 

โดยสามารถจำแนกข้อมูลเพื่อแสดงถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กรได้ ดังนี้

 

จำนวนพนักงานแบ่งตามเพศ (2-7)

 
 

 

          นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลมีส่วนช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยการจ้างงาน โดยเปิดรับบุคลากรจากท้องถิ่นเข้าทำงานในพื้นที่ของโรงงานแต่ละแห่งตั้งอยู่ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน  และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยจ่ายผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีการจ้างพนักงานทุพพลภาพในชุมชนผ่านโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้ทำงานในสถานที่ใกล้บ้าน สร้างรายได้ของผู้พิการในชุมชนให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมผู้พิการเพื่อขยายผลสร้างอาชีพให้ผู้พิการคนอื่นๆ ในตำบล โดยการจ้างงานดังกล่าวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้พิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 
 

 

2. การพัฒนาพนักงานและหลักสูตร

 

 • หลักสูตร Mitr Phol Transformational Leadership Program 2021

 

          เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ ที่พัฒนา Future Leader โดยเน้นการพัฒนาในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  เข้มข้นด้วย 3 รูปแบบการเรียนรู้ที่จะทำให้พนักงานได้รู้ลึก รู้จริง ลงมือทำจริง และก้าวสู่การเป็นผู้นำอย่างแท้จริง

 
 

 

1. Virtual Learning เรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริง โดยนำประสบการณ์การเรียนในห้องเรียนมาไว้บนอุปกรณ์

    อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม MS Teams และ Zoom เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ที่ผู้เรียนสามารถ

    เชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่เรียนด้วยกัน หรือแม้แต่ผู้สอนได้แบบ “Real-time”

 

2. Online Learning การเรียน Online ผ่าน Learning Platform สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งContent

    ที่หลากหลายทั้งใน และต่างประเทศ

 

3. Projects base Learning เรียนรู้จากการได้ลงมือทำ Project ยกระดับจาก Idea Project สู่การลงมือทำจริงเพื่อ

   สร้างผลลัพธ์ต่อธุรกิจ ด้วยกระบวนการ Design Thinking การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูง

   วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ทั้งนี้การพัฒนา

   บุคลากรผ่านการทำโครงการร่วมกันดังกล่าวสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการพัฒนา

   ความรู้ ทักษะ การนำไปใช้ในการทำงาน ผลสำเร็จต่อเป้าหมายและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

 

          ในรอบปีที่ผ่านมามีพนักงานเข้าร่วมหลักสูตรจำนวน 205 คน มีโครงการจำนวน 15 โครงการ และ

มูลค่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับภายใน 2 ปี 16.18 ล้านบาท

 

          ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 หลักสูตรตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 

 • MTLP1 สำหรับ เจ้าหน้าที่/วิศวกร/หัวหน้ากะ ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามเป้าหมายของทีมที่ได้กำหนดไว้ ให้ลุล่วงด้วยตนเอง

 

 • MTLP2 สำหรับ หัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ที่มีบทบาทในการวางแผน บริหารทีมงาน กำหนดเป้าหมายให้กับทีมงาน ควบคุมผลงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรภายในทีม

 

 • MTLP3 สำหรับ ผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทาง วางแผน กำหนดเป้าหมาย กำกับดูแลผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน
 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร Mitr Phol Transformational Leadership Program 2021

 

 

 • หลักสูตร MITR beyond Reskill –Upskill -Newskill

 

          เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและการฝึกอบรม ที่พัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุน Strategic Direction ของกลุ่มมิตรผล  เตรียมความพร้อมก้าวกระโดดสู่การเปลี่ยนแปลงเป็น New You  โดยพัฒนาความรู้ในรูปแบบ Online Learning ผ่าน Digital Learning Platform  ให้กับพนักงานและผู้บริหารกลุ่มมิตรผลทุกธุรกิจ ซึ่งสามารถบริหารการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา  ซึ่งภายหลังจากการเรียนรู้ ได้มีการวัดผลด้วยการทดสอบความรู้หลังเรียนและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ รวมถึงการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการทำงานและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน Learning Community โดยในปีที่ผ่านมาได้เน้นการสร้างและพัฒนากรอบความคิดแบบ Agile ปลูกฝังแนวทางการทำงานแบบ Agile ให้แก่พนักงานที่มุ่งเน้นเป้าหมาย การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้บริโภค

 

คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหลักสูตร MITR beyond Reskill –Upskill -Newskill

 

          โดยในปี 2564 กลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีข้อมูลจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

 

3. การดูแลพนักงาน(401-2)

 

          กลุ่มมิตรผลมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีพนักงานที่เป็นตัวแทนมาจากการเลือกตั้ง ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัทได้รับทราบ รวมทั้งทำหน้าที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ดูแลการจัดสวัสดิการของบริษัท ซึ่งมีการจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนดให้แก่พนักงานทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ

 

 
 

          พนักงานเกษียณอายุ ทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมก่อนพนักงานจะเกษียณอายุในการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงิน

 

 • จัดอบรมวางแผนการเงินก่อนการเกษียณอายุ เพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีสุข

 

 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหลังเกษียณอายุต่อเนื่องอีก 2 ปี นับจากวันที่เกษียณ

 

 

          ในปีนี้ที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บริษัทห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของพนักงานได้มีการดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์ ดังนี้

 

 • จัดทำประกัน COVID-19 ให้กับพนักงานทั้งกลุ่มมิตรผล

 

 • จัดหาชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ให้กับพนักงาน

 

 • จัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงาน

 

 • มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงาน

 

 • สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ให้พนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่บ้านตามความเหมาะสม

 

 • ยืดหยุ่นเวลาการเข้าปฏิบัติงาน

 

 • จัดหากิจกรรมให้กับพนักงานในช่วง Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ที่บ้าน

 

 

4. ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

 

          บริษัทมุ่งสร้างความผูกพันพนักงานผ่านการบริหารจัดการพนักงาน ให้พนักงานได้เพิ่มขีดความสามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าผ่านประสบการณ์การทำงานอย่างมีความสุข รวมทั้งสนับสนุนพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการสำรวจความผูกพันขององค์กรในปีนี้

 

 
 
 

 

 

          บริษัทนำผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานมาวิเคราะห์เชิงลึก ร่วมกับการให้ความใส่ใจ รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากพนักงาน เข้ามาร่วมออกแบบการดำเนินงาน กิจกรรม การดูแลสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน และมีการติดตาม ประเมินกิจกรรมการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน โดยบทบาทผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาที่แสดงถึงความเชื่อใจในการใส่ใจดูแลพนักงานอย่างจริงจังทั่วถึงทั้งองค์กร ด้วยการสนับสนุนการดูแล การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน และสนับสนุนการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการวางแผนและดำเนินการพัฒนายกระดับความผูกพันของพนักงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน