สิ่งแวดล้อมคงอยู่

 

 
 

 

 

ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่า สร้างอนาคตที่ยั่งยืน” เรานำนวัตกรรมและดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างคุณค่าให้กับกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมืผู้บริโภคโดยมุ่งต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-based Industry)

 

เราให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การจัดการคุณภาพอากาศ การเลือกใช้เครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแนวคิดการจัดการของเสียฐานศูนย์มาบริหารจัดการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม จนเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างคุณค่า สร้างอนาคตที่ยั่งยืน