ผู้มีส่วนได้เสียหลัก: พนักงาน / คู่ค้า / ลูกค้าและผู้บริโภค

 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องสุขภาพอย่างมาก  ส่งผลให้ประเด็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก คุณภาพ มาตรฐาน และราคา อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็ส่งผลต่อความสนใจ และการให้ความสำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ เพื่อมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นการคิดค้น พัฒนา และผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค และกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐานจึงนับเป็นความท้าทายของกลุ่มมิตรผล เพื่อสร้างความพึงพอใจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเติบโตและยั่งยืน นอกจากนั้นแล้วการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าและผู้บริโภคจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์

 

 

แนวทางบริหารจัดการ

 

กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ ด้วยการจัดทำแนวทางการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร โดยไม่ส่งเสริมการใช้สารเคมีอันตรายที่รัฐบาลได้ประกาศห้ามใช้ ซึ่งได้แก่ พาราควอตไดคลอไรด์ คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตในการปลูกอ้อย ทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ ช่วยทำให้ชาวไร่อ้อยปลอดภัย  มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายห้ามใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Non-Genetically Modified Organisms: Non-GMOs เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมิตรผลจะไม่มีการใช้วัตถุดิบที่มาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม  

 

บริษัทมุ่งมั่นใส่ใจคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมคำนึงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยในสินค้า ด้วยการนำระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานสากลมาควบคุมตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิต ทั้งนี้ยังมีระบบสอบกลับผลิตภัณฑ์ บริการ และการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค  นอกจากนี้เรายังมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ  รวมทั้งติดตามประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้าและผู้บริโภคเติบโตเคียงข้างกับบริษัทอย่างยั่งยืน

 

 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

 

  1. การส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ   

บริษัทส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการคำนึงถึงสุขภาพและโภชนาการของลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับการบริโภคอย่างยั่งยืนนั้น เราได้มีการสื่อสารให้ความรู้ในการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลทั้งในด้านประโยชน์และความแตกต่างของน้ำตาลแต่ละประเภท รวมไปถึงแนวทางการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์มิตรผลแคลอรี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพอีกด้วย

 

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมการคิดค้นวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำตาล ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) ซึ่งเป็นการนำเอนไซม์เข้ามาสู่กระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ที่คิดค้นมานั้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ช่วยทำให้อิ่มท้อง ไม่เปลี่ยนเป็นแคลอรี่ และช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายของผู้บริโภคมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จากจุลินทรีย์ดีในกระเพาะอาหารที่สามารถทำปฏิกิริยาร่วมกับพรีไบโอติกส์ได้เป็นอย่างดี โดยเราได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ Fructo-oligosacharide หรือ FOS ภายใต้แบรนด์ Vallex สำหรับการใช้ในระดับอุตสาหกรรม และแบรนด์ Priva สำหรับผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกส์ ช่วยสร้างความสมดุลของระบบทางเดินอาหาร สามารถบริโภคหรือนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม และอาหารสัตว์

 

สำหรับผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ เราได้ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยในปีที่ผ่านมานี้ทางกลุ่มมิตรผลได้ดำเนินการจัดทำฉลากคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 28 ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดคาร์บอนจำนวนทั้งสิ้น 8 ผลิตภัณฑ์  โดยสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  การบริหารจัดการพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

  1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภค

 

 

ธุรกิจน้ำตาล

* เป็นข้อมูลในช่วง 1 พฤศจิกายน ของปีก่อนหน้า – 31 ตุลาคม ของปีนั้นๆ
** เป็นข้อมูลในช่วง 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
*** เป้าหมายปี 2565 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของ Net Promoter Score ของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง
 

 

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

* เป็นข้อมูลในช่วง 1 พฤศจิกายน ของปีก่อนหน้า – 31 ตุลาคม ของปีนั้นๆ
** เป็นข้อมูลในช่วง 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
*** เป้าหมายปี 2565 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของ Net Promoter Score ของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง
 

 

ธุรกิจไฟฟ้า

* เป็นข้อมูลในช่วง 1 พฤศจิกายน ของปีก่อนหน้า – 31 ตุลาคม ของปีนั้นๆ
** เป็นข้อมูลในช่วง 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
*** เป้าหมายปี 2565 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของ Net Promoter Score ของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง
 

 

ธุรกิจเอทานอล

* เป็นข้อมูลในช่วง 1 พฤศจิกายน ของปีก่อนหน้า – 31 ตุลาคม ของปีนั้นๆ
** เป็นข้อมูลในช่วง 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
*** เป้าหมายปี 2565 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของ Net Promoter Score ของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง
 

 

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า

* เป็นข้อมูลในช่วง 1 พฤศจิกายน ของปีก่อนหน้า – 31 ตุลาคม ของปีนั้นๆ
** เป็นข้อมูลในช่วง 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
*** เป้าหมายปี 2565 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของ Net Promoter Score ของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง
 

 

ธุรกิจปุ๋ย

* เป็นข้อมูลในช่วง 1 พฤศจิกายน ของปีก่อนหน้า – 31 ตุลาคม ของปีนั้นๆ
** เป็นข้อมูลในช่วง 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

  • ธุรกิจปุ๋ยเริ่มมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563
  • ในปี 2565 ธุรกิจปุ๋ยอยู่ในช่วงการปรับกลยุทธ์เรื่องการขายและบริการ จึงไม่ได้ทำการสำรวจข้อมูลในปีดังกล่าว