ความท้าทาย

 

        จากปัญหาสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ผนวกกับพฤติกรรมการบริโภคที่ให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก คุณภาพ และมาตรฐาน ดังนั้นการคิดค้น พัฒนา และผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค และกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐานจึงนับเป็นความท้าทายของกลุ่มมิตรผล เพื่อสร้างความพึงพอใจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเติบโตและยั่งยืน

 

 

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

 

        กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ ด้วยการจัดทำแนวทางการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร โดยไม่ส่งเสริมการใช้สารเคมีอันตรายที่รัฐบาลได้ประกาศห้ามใช้ ซึ่งได้แก่ พาราควอตไดคลอไรด์ คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตในการปลูกอ้อย ทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ ช่วยทำให้ชาวไร่อ้อยปลอดภัย  มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้าและผู้บริโภคย ทั้งนี้บริษัทยังได้มีนโยบายในการห้ามใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Non-Genetically Modified Organisms: Non-GMOs) อ้อย เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมิตรผลจะไม่มีการใช้วัตถุดิบที่ดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้รับทราบและมั่นใจในผลิตภัณฑ์

 

        บริษัทมุ่งมั่นใส่ใจคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมคำนึงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยในสินค้า บริษัทได้นำระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานสากลมาควบคุมตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิต ทั้งนี้ยังมีระบบสอบกลับผลิตภัณฑ์ บริการ และการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค  นอกจากนี้เรายังมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ  รวมทั้งติดตามประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณ์และบริการอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้าและผู้บริโภคเติบโตเคียงข้างกับบริษัทอย่างยั่งยืน

 

 

การดำเนินงานที่สำคัญ

 

        บริษัทส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการคำนึงถึงสุขภาพและโภชนาการของลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ลดปริมาณการใช้พลาสติกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับการบริโภคอย่างยั่งยืนนั้น เราได้มีการสื่อสารให้ความรู้ในการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลทั้งในด้านประโยชน์และความแตกต่างของน้ำตาลแต่ละประเภท รวมไปถึงแนวทางการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์มิตรผลแคลอรี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพอีกด้วย

 

        นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมการคิดค้นวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำตาล ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) ซึ่งเป็นการนำเอนไซม์เข้ามาสู่กระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ที่คิดค้นมานั้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ช่วยทำให้อิ่มท้อง ไม่เปลี่ยนเป็นแคลอรี่ ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายของผู้บริโภคมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จากจุลินทรีย์ดีในกระเพาะอาหารที่สามารถทำปฏิกิริยาร่วมกับพรีไบโอติกส์ได้เป็นอย่างดี

 

        สำหรับในปีนี้การลดการบริโภคเนื้อสัตว์ และหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากพืชแทน (Plant-based Food) เป็นอีกหนึ่งกระแสของการบริโภคกลุ่มมิตรผลจึงได้ร่วมกับมีท อวตาร (Meat Avatar) สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแลงภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “มีท อวตาร (Meat-Avatar)” โดยกลุ่มมิตรผลได้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตผ่านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มศักยภาพด้านกระบวนการผลิต และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าซึ่งผลิตภัณฑ์ มีท อวตาร นอกจากจะตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพแล้ว ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีส่วนช่วยรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการบริโภคผลิตภัณฑ์ มีท อวตาร ซึ่งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 17 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,790 ต้น

 
 

 

ผลความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภค

 

          กลุ่มมิตรผลมีการวัดผล ติดตาม ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้วยวิธีที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ    เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างยั่งยืน รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ การส่งแบบสอบถามผ่านทางอีเมล และการสำรวจความคิดเห็นผ่านช่องทาง Line@ จากกลุ่มลูกค้า โดยผลความพึงพอใจของแต่ละธุรกิจมีดังนี้

 

          นอกจากผลความพึงพอใจของแต่ละธุรกิจ ในปีนี้กลุ่มมิตรผลไม่พบการไม่ปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ(416-2) รวมทั้งไม่มีข้อร้องเรียนหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือการสื่อสารทางการตลาด(417-3)