นโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


     กลุ่มมิตรผลคำนึงถึงความสำคัญเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) มาเป็นอันดับแรกในการดำเนินงานตลอดสายโซ่อุปทานของธุรกิจน้ำตาล อ้อย พลังงาน วัสดุทดแทนไม้ ธุรกิจบริการ การกระจายสินค้า โลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งมั่นที่จะกำกับ ควบคุมกระบวนการทำงาน บำรุงรักษา พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับสมรรถนะด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก (World Class Organization) จึงเห็นสมควรยกเลิก ประกาศกลุ่มมิตรผล ที่ สนญ. 55/2562 และประกาศใช้ฉบับนี้แทน

 

     ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีเจตนารมณ์ในการสร้างวัฒนธรรม SSHE ทั่วทั้งองค์กร โดยเป็นแบบอย่างที่ดี และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่ช่วงวางแผน ออกแบบ ดำเนินการ และจนสิ้นสุดการดำเนินการ โดยคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาที่อยู่ภายในการควบคุมของบริษัทจะต้องเข้าใจ และดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ตลอดการทำงานกับบริษัท ดังนี้

 

1. นำกฎหมายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐาน

    ระดับสากลที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานขั้นต้น และบูรณาการกับการดำเนินงาน

 

2. ทำการประเมินความเสี่ยง โอกาส วิเคราะห์อุบัติการณ์ ของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดสาย

   โซ่อุปทาน ครอบคลุมถึงการร่วมทุน ซื้อกิจการใหม่ และสนับสนุนในการลดความเสี่ยงตามลำดับขั้นการควบคุม เพื่อจัดทำ

   มาตรการเชิงรุก การตรวจสอบภายในที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพนักงาน

   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และข้อมูลของกลุ่มมิตรผล

 

3. จัดทำกรอบการดำเนินงานและเป้าหมายด้าน SSHE ให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นและกลยุทธ์ของบริษัท มีการติดตาม

    แผนดำเนินงานทั้งสภาวะปกติและฉุกเฉิน และทบทวนเพื่อพัฒนาผลดำเนินงานและระบบบริหารจัดการความมั่นคง

    ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 

4. มุ่งมั่นจะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และป้องกัน

   ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบรรลุ

   ตามเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก

 

5. มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม

   สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ผู้รับเหมา ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่

   พนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน

 

6. มุ่งมั่นในการวิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน บรรเทาและปรับตัวกับ

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการใช้นวัฒนกรรม และการจัดการของเหลือทิ้งเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีมูลค่า

 

7. มุ่งมั่นในการส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น ชาวไร่ ผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมิตรผล ให้มีการใช้ทรัพยากร

   อย่างคุ้มค่า ปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง

   การดำเนินงาน 

 

8. สื่อสารประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

   ให้พนักงาน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

 

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

                                                                                                             นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

                                                                                                          ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล