นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ

 

     กลุ่มมิตรผลตระหนักถึงการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค เพื่อการบริโภคน้ำตาลในระดับที่เหมาะสมต่อสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค ที่ใส่ใจในด้านสุขภาพและโภชนาการ เราจึงได้คัดสรรผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่หลากหลาย ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายแดง น้ำเชื่อม และน้ำตาลแคลอรี่ต่ำ ซึ่งมีระดับแคลอรี่เพียง 50 % แต่ยังคงความหวานเท่าเดิม และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำตาลของกลุ่มมิตรผลทั้งในด้านรสชาติและขนาดผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความแตกต่างทั้งคุณค่าทางโภชนาการและระดับแคลอรี่ จึงเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคน้ำตาล แต่ยังปลอดภัยจากโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วนที่มีอัตราการเกิดของโรคเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มมิตรผลจึงได้ให้ความสำคัญด้านสุขภาพและโภชนาการเป็นสำคัญและกำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

 

1. กลุ่มมิตรผลจะมุ่งเน้นคิดค้นนวัตกรรมใหม่และรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำตาลทางเลือกเพื่อสุขภาพ โดย
 
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลแคลอรี่ต่ำ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค
 
  • มีขนาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้แก่ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคทั้งในแง่ของปริมาณแคลอรี่ และ/หรือ ปริมาณน้ำตาลที่ได้รับเพื่อการบริโภคอย่างเหมาะสม
 
2. กลุ่มมิตรผลจะสนับสนุนวิถีการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี โดย
 
  • ให้ข้อมูลและความรู้ต่อระดับการบริโภคน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่มากจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
 
  • ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการแก่ผู้บริโภคผ่านการเชื่อมโยงการโฆษณาผลิตภัณฑ์
 
  • จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น งานวิ่งประจำปีเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายภายใต้กิจกรรม “6 เส้นทางทำดี นักวิ่งมิตรอาสา RUN FOR YOU”
 
3. กลุ่มมิตรผลจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดย
 
  • ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เป็นต้น
 
  • ห้ามการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Non-GMOs) ในทุกผลิตภัณฑ์
 
  • มีมาตรการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย
 
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสุขภาพของประเทศที่กลุ่มมิตรผลดำเนินธุรกิจ