นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร


 

เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ใส่ใจในคุณภาพและบริการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยชาติ

 

บริษัท  น้ำตาลมิตรผล  จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย โดยมีผลิตภัณฑ์ คือ น้ำตาลทรายดิบ  น้ำตาลทรายขาว  น้ำตาลรีไฟน์  ผลิตภัณฑ์พิเศษ และโมลาส    รวมทั้งแปรรูปน้ำตาลทราย ที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้นำเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเป็นทางเลือกแก่ลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้บรรลุถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และการตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น จึงจัดตั้งระบบบริหารคุณภาพ และระบบความปลอดภัยของอาหาร ทั่วทั้งองค์กรตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ดังนี้

 

1.    ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง  ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร และสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน  พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  รวมถึงข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ โดยนำหลักเกณฑ์ต่างๆ มาจัดทำเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิผล

 

2.    มีการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารของบริษัท เพื่อให้การดำเนิน
กิจกรรมบรรลุตามนโยบายของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

3.    ให้การสนับสนุนทรัพยากรในด้านบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมพนักงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

4.    จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กร  ในเรื่องของนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กับพนักงานทุกระดับของบริษัทได้เข้าใจทั่วกัน รวมทั้งสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ทราบ เพื่อให้ปฏิบัติ ตามระบบมาตรฐาน ที่บริษัทฯ จัดทำ 

 

5.    จัดให้มีการทบทวนนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เพื่อความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง