ความท้าทาย

 

          พฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและส่งผลกระทบระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลาสติกเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีความเชื่อมโยงกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากพลาสติกบางประเภทผลิตจากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติอีกทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานเกิดการสะสมจนเกิดปัญหาขยะพลาสติกหรือบางประเภทนั้นสามารถแตกตัวหรือปล่อยสารที่ส่งผลทำลายสภาพภูมิอากาศเพียงแค่โดนแสงแดดและลม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมิตรผลที่ยังต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าส่งต่อให้กับผู้บริโภค การคิดค้น พัฒนา และแสวงหานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นความท้าทายสำคัญที่จะมีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

 

ความมุ่งมั่นและแนวทางการบริหารจัดการ

 

          ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและขยายวงกว้าง กลุ่มมิตรผลจึงได้กำหนดนโยบายด้านบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้ให้ความสำคัญและดำเนินการตั้งแต่การคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการใช้วัสดุที่ย่อยสลายและรีไซเคิลได้เพื่อลดการใช้วัสดุใหม่ รวมไปถึงลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวและเพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์แบบที่ใช้ซ้ำได้ โดยบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนานั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

 

          นอกจากนี้เรายังได้กำหนดเป้าหมายในการขยายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2568 บรรจุภัณฑ์น้ำตาลทั้งหมด (100%) จะต้องถูกออกแบบให้สามารถนำมาใช้ซ้ำ นำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

          คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์” 

 

 

 

การดำเนินงานที่สำคัญ

 

1. การคิดค้นและพัฒนาฝาน้ำเชื่อม

 

          ด้วยความใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อประโยชน์ในการนำไปรีไซเคิล ฝาปิดผลิตภัณฑ์

น้ำเชื่อมมิตรผล ขนาด 300 มิลลิลิตร จึงได้รับคิดค้นและพัฒนาทำให้สามารถแยกฝาพลาสติกออกจากขวดพลาสติกได้ด้วยมือเปล่า เพื่อการแยกประเภทของพลาสติกก่อนนำไปรีไซเคิลต่อไป การพัฒนาฝาปิดบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมมิตรผล ขนาด 300 มิลลิลิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Packaging Material and Components ภายใต้การประกวด

บรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 ThaiStar 2021 Winners จาก สมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทย

 
 

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก และใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

          กลุ่มมิตรผลมีแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด (Monolayer) และใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ (Compostable Packaging) ซึ่งผลิตมาจากกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ซึ่งกระดาษที่ใช้ทำจากเยื่อไม้ที่มาจากแหล่งที่ปลูกทดแทน โดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งสองประเภทนี้คิดเป็น 95% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด  

 

          สำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล และบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก ในปี 2564 มีการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล และได้การรับรองตามมาตรฐานสากล คิดเป็น 94% ของบรรจุภัณฑ์กระดาษทั้งหมด  

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด (Monolayer) ซึ่งสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้  

 

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้            

 

3. การลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

 

          บริษัทได้จัดส่งน้ำเชื่อมจำนวน 205,720 ตัน และจัดส่งน้ำตาลทรายจำนวน 66,820 ตัน ให้กับลูกค้าโดยแทงค์คาร์ ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำเชื่อมจำนวน 171 ล้านถุง และถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำตาลทรายจำนวน 67 ล้านถุง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการนำถุงพลาสติกไปฝังกลบ 2,628 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีการนำภาชนะบรรจุกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งสามารถลดการใช้พลาสติก 1,100 ตัน/ปี