การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 

     

    กลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียด้วยการสื่อสารเป็นประจำอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการสื่อสารและช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียกังวล หรือสนใจ พร้อมรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจ และวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน   

 

    กลุ่มมิตรผลได้ทำการวิเคราะห์ทบทวน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หลังจากนั้นฝ่ายบริหาร จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย  ที่สำคัญกับกลุ่มมิตรผล  โดยในปัจจุบันกำหนดผู้มีส่วนได้เสีย เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เกษตรกร ชุมชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้บริโภค พนักงาน และภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม(102-40)  ซึ่งเรามีกระบวนการในการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

     คลิกเพื่ออ่านบทสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย