นโยบายจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


โลกในปัจจุบันประสบปัญาสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษและการสูญสิ้นของระบบนิเวศน์ ปัญหาเหล่านี้เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการบริโภคทรัพยากรที่ขาดสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตรวมทั้งการดำรงชีวิตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ

 

กลุ่มมิตรผล เล็งเห็นความสำคัญของการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้นำแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและเชื่อว่าเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) มาประกาศใช้เป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจของทุกกลุ่มฯ

 

และเพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อและธุรการมีความสอดคล้องต่อนโยบายหลักของกลุ่มมิตรผล จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ ดังนี้

 

1. พนักงานในฝ่ายจัดซื้อต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

2. คัดเลือกสินค้าและบริการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต โดยพิจารณาตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัดหลังการใช้งาน

 

3. สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวฯ

 

4. คัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก

 

5. จัดทำขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่เป็นธรรมและให้ความเสมอภาคกับทุกองค์กร

 

ทั้งนี้ให้ นโยบายจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป