นโยบายด้านการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร 

 

 

หลักการ

 

    บริษัท น้ำตาลมิตรผล เป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก ที่ให้ความสำคัญกับการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และให้ความใส่ใจในประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักว่า เป็นการลดทอนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอาหารของกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นสาเหตุที่สำคัญของภาวะโลกรวน (Climate Change)  

 

    บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นบริหารจัดการ เพื่อลดการสูญเสียอาหาร (น้ำตาล) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และขยะอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในการผลิตและการบริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร และการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งสนับสนุนการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) ข้อที่ 12.3 อีกด้วย

 

 

ขอบเขต

 

    นโยบาย และแนวปฏิบัติฉบับนี้บังคับใช้กับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำตาลในประเทศไทย ซึ่งจะมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนในบริษัทรับทราบโดยทั่วกัน

 

 

นิยาม

 
    “บริษัทฯ” / “บริษัท น้ำตาลมิตรผล” 
 
    หมายถึง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมในประเทศไทย
 
 
    การสูญเสียอาหาร (Food Loss) 
 
    หมายถึง การสูญเสียน้ำตาลในขอบเขตการดำเนินงานของมิตรผล ตั้งแต่การสูญเสียอ้อยในขั้นตอนการรับอ้อย
    เข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำตาล การสูญเสียน้ำตาลในกระบวนการผลิต เช่น การสูญเสียน้ำตาลในชานอ้อย โมลาส
    กากหม้อกรอง การสูญเสียน้ำตาลด้วยจุลินทรีย์หรือความร้อน หรือการสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุ
    (Undetermined Loss) การสูญเสียจากการจัดเก็บ และการขนส่งของบริษัทฯ ไปสู่ลูกค้า
 
 
     ขยะอาหาร (Food Waste)
 
     1. หมายถึง น้ำตาลที่เสื่อมสภาพ (จับตัวเป็นก้อน) หลังจากลูกค้ารับมอบน้ำตาลจากบริษัท โดยครอบคลุมตั้งแต่การ
         ขนส่ง หรือการจัดเก็บเพื่อนำน้ำตาลไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแปรรูปของลูกค้า ซึ่งการเสื่อมสภาพดังกล่าวนั้น
         เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนทดแทนได้กับบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะนำขยะอาหาร
         (น้ำตาลที่เสื่อมสภาพ)  กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ใหม่อีกครั้ง
 
       2. หมายถึง น้ำตาลถูกทิ้งที่เหลือจากการบริโภค
 
 
 

 

แนวทางปฏิบัติ

 

    เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการ การสูญเสียอาหาร และขยะอาหาร มีความสอดคล้องกับหลักการ การผลิต และการบริโภคอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

 

    1. การลดการสูญเสียในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของมิตรผล

 
  • จัดทำฐานข้อมูลการสูญเสียอาหารในรูปของน้ำตาลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการ
          อ้อยและน้ำตาลทราย
 
  • ลดการสูญเสียอาหารในรูปของน้ำตาลในกระบวนการผลิต  การขนส่ง ตลอด Supply Chain ด้วยการ

วางแผนทุกขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การควบคุมกระบวนการ การควบคุม

คุณภาพ การเก็บรักษา และการตรวจสอบ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลอยได้

 
  • สนับสนุนการนำอาหารที่สูญเสีย หมุนเวียนกลับไปผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและนำกลับ

มาใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ซึ่งก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 
 
  • ให้ความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการสูญเสียอาหารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
 
  • ออกแบบและพัฒนาขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าและ

ผู้บริโภค เพื่อลดปริมาณขยะอาหาร

 
 
    2. การส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 
  • สร้างความตระหนัก และส่งเสริม การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อลดการสูญเสียอาหารในรูปของ

น้ำตาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และเกษตรกร ด้วยกิจกรรม โครงการความร่วมมือ

ต่างๆ การสื่อสาร การให้ความรู้ และการรณรงค์

 
 
    3. การรายงานและสื่อสารผลการดำเนินงาน
 
  • รายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมายและติดตามความคืบหน้าในการลดการสูญเสีย และขยะอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า

 

 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

       (นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มมิตรผล