ชุมชนยั่งยืน

 

 
 

 

การเติบโตที่ยั่งยืนของกลุ่มมิตรผลเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตามแนวทาง “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” กลุ่มมิตรผลจึงได้สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในทุกพื้นที่ที่เราร่วมอยู่ ทำการขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ผสานการสร้างความมั่นคงด้านอาหารผ่านโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเรายังสร้างงานที่มีคุณค่าให้แก่คนในชุมชน ผู้พิการ และส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงให้เยาวชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย