นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์


กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว โดยมุ่งมั่นที่จะออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้

 

กลุ่มมิตรผล มีนโยบายด้านบรรจุภัณฑ์ ดังนี้:


1. พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)


2. ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) และเพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์แบบที่ใช้ซ้ำได้ (Reusable Packaging) ให้มากขึ้น


3. ส่งเสริมการใช้วัสดุย่อยสลายได้ และวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Compostable and Recyclable Packaging) 


4. ส่งเสริมการนำวัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลมาใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์ (Recycled Packaging) ที่ไม่สัมผัสอาหารโดยตรง เพื่อลดการใช้วัสดุใหม่